';
side-area-logo

Om os

Skau Reipurth & Partnere råder over et af landets stærkeste hold inden for de erhvervsretslige specialer.

Vores mission er at kombinere den allerhøjeste faglighed med en kompromisløs integritet. Vi sætter en ære i at levere personlig rådgivning baseret på værdiskabende forretningsforståelse.

Der følger et stort ansvar med at blive betroet komplekse juridiske problemstillinger. Vi påtager os dette ansvar og løser altid opgaverne med afsæt i vores kerneværdier: Faglighed, dedikation og resultater.

Skau Reipurth & Partnere vil være et advokatkontor, som vores medarbejdere er stolte over at være en del af. Vi dyrker en dynamisk og ambitiøs virksomhedskultur, der tiltrækker branchens mest talentfulde advokater.

Vores vision er at være Danmarks mest attraktive advokatkontor for klienter og medarbejdere.

EXCELLENCEHJULET

HISTORIE

Skau Reipurth & Partnere blev grundlagt den 1. maj 2011 af advokaterne Peter Skau-Andersen, Jeppe Reipurth, Lasse Dehn-Baltzer og Nicholas Liebach som et specialiseret erhvervskontor. Kontoret blev etableret i en klassisk ejendom i Dr. Tværgade i København K.

Kontoret blev funderet på værdisættet: ”Faglighed, dedikation og resultater” – som fortsat er virksomhedens bærende værdigrundlag.

Den 1. april 2012 indtrådte Anders Hoffmann og Peter Dianati som partnere og medindehavere af virksomheden.

Som led i en ambitiøs strategi og vækstplan blev virksomhedens navn forkortet fra ”Skau Reipurth Baltzer Liebach & Partnere” til det nuværende Skau Reipurth & Partnere, og virksomheden fokuserede i perioden 2012-2014 på yderligere faglig specialisering, dedikeret og resultatskabende rådgivning samt vækst og videreudvikling af kontorets internationale relationer.

Efter en periode med kraftig vækst flyttede Skau Reipurth & Partnere den 7. april 2014 til kontorets nuværende domicil i Amaliegade 37 i København K. Ejendommen blev opført i 1782 af hofbygmester C. F. Harsdorff (1735-1799) og har bl.a. en periode huset forfatter H.C. Andersen, minister J.B. Estrup, Royal Bank of Scotland og A.P. Møller-Mærsk A/S. Yderligere oplysninger om vores domicil kan læses her.

I perioden 2012-2014 opnåede kontoret international faglig anerkendelse og anbefalinger i både Legal 500, Chambers og ILFR. Disse anbefalinger af virksomheden er siden blevet fastholdt og udbygget yderligere.

Skau Reipurth & Partnere havde i samme periode bl.a. succes med at tiltrække en række juridiske talenter og nye partnere inden for kontorets strategiske fokusområder. Uddannelse og fastholdelse af virksomhedens egne medarbejdere har ligeledes været et strategisk mål, som det er lykkedes at opfylde, med henblik på at fastholde kontorets specialisering og samtidig videreudvikle nye strategiske fokusområder.

I perioden 2014-2017 har Skau Reipurth & Partnere optaget en række nye partnere, som har været med til at cementere virksomhedens position som et af Danmarks førende advokatkontorer inden for virksomhedens strategiske fokusområder.

FORRETNINGSBETINGELSER

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab (“SR&P”) forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

2. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

SR&P er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi har derfor i et vist omfang pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.

Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

SR&P anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at SR&P kan videregive disse til andre rådgivere og finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskloven.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvaskloven i minimum 5 år efter kundeforholdets ophør. For så vidt angår oplysningerne om fysiske personer, bliver disse slettet 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse.

3. Honorar og betaling

Fastsættelsen af advokathonorar er baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar tillægges relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning – og altid overfor forbrugere – afgiver vi dog gerne et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

4. Fakturering

Almindeligvis afregner vi sagen, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest hver måned, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

5. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

6. Depositum

Vi anmoder som udgangspunkt om indbetaling af et depositum til dækning af udlæg, omkostninger og et efter omstændighederne fastsat honorar.

Deposita, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

7. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos SR&P er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos SR&P, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

8. Insiderhandel

Enhver medarbejder hos SR&P er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt.

9. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

10. Afslutning af opgaven

SR&P fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere ønsker at tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

11. Klager

SR&P er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet.

Klager over vores bistand eller salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se også www.advokatnaevnet.dk.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og SR&P skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

13. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

SR&P er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Ansvaret for den juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til vores ansvarsforsikring. Hver advokat hos SR&P er dækket med et beløb op til kr. 2,5 mio. pr. år. I tillæg dertil er samtlige advokater hos SR&P årligt forsikret med en sum på op til kr. 150 mio. (den årlige sum nedsættes ved udbetalinger under forsikringen). Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

14. Klientkonti

Midler indsat på en klientkonto hos vores bankforbindelse forvaltes efter gældende regler. Tilskrevne renter tilfalder klienten og eventuelle negative renter afholdes af klienten.

SR&P er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti, som klienten har i det pågældende pengeinstitut. SR&P vil, medmindre andet aftales med klienten, anvende vores sædvanlige bankforbindelse Danske Bank. Oplysninger om vores sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til den klientansvarlige partner.

 

December 2017

CODE OF CONDUCT

1 Objective
The objective of this Code of Conduct is to state the requirements for business practice and personal conduct within Skau Reipurth & Partnere (“SR&P”).

2 Our values and the purpose of the Code of Conduct
Furthermore, SR&P considers corruption as incompatible with its vision of providing legal advice on the highest possible level and being a law firm every employee is proud to work for.

SR&P recognizes that corruption and other unethical practices undermine the support and confidence of its business environment (customers, donors, suppliers, agents, consultants and all other business relations), which is key to its business.

In support of these principles, SR&P has developed this Code of Conduct for countering corruption, bribery and other unethical behavior. The Code of Conduct provides the framework for SR&P’s behavior and will be supported by more detailed policies and guidelines. Within SR&P everyone is obliged to comply with both applicable laws and regulations and this Code of Conduct and all relevant policies and guidelines in the daily work.

If local laws and regulations require higher standards than this Code of Conduct, such standards must be followed.

3 Commitments
Combating corruption

SR&P will make active efforts to secure that bribery and corruption does not occur in its business activities.

Bribery is a form of corruption consisting in the offer or the exchange of any improper advantage made to influence someone in the conduct of their duties, e.g. any gift, loan, fee, reward, credit, discount, travel, accommodation or the other advantage between anybody working for or on behalf of SR&P and any person external to SR&P.

Danish companies and citizens can be prosecuted in Denmark for corruption committed in a foreign country.

The prohibition against bribery applies to both the private and the public sectors.

A kickback is a form of bribery between private entities, inter alia, made with the purpose of winning a tender for a contract. In this situation, the person who shall award a contract or an order does not necessarily award it to the best bid or proposal, but rather to the payer of the kickback. A kickback in this situation is illegal even if the company, which pays it, presents the best bid and would have won the contract even without the kickback.

SR&P will not promise, solicit, give or receive any kickbacks or advantages that can be seen to be in connection with the awarding of a contract, regardless of whether such advantage is exchanged before or after the contract has been awarded.

Facilitation payments are a form of bribery made with the purpose of expediting or facilitating the performance by a public official of a routine governmental action, and/or expediting or securing the provision of products or services to which SR&P has rightful claim.

SR&P is against facilitation payments and will actively oppose them if/when we meet them. The fact that corruption is a common practice in a given country does not make it more legal. In particular, even in cases of small illegal payments, references to local habits and patterns of trade are not a defense acceptable to the given country’s or Danish courts.

Political contributions are defined as financial or other kinds of support given to political parties and political campaign efforts, whereas charitable contributions are defined as contributions made to charitable causes or organizations.

SR&P does not support individual political parties or individual politician. Employees in SR&P may, however, exercise their private rights to participate in democratic political activities, provided that this is without any reference to or connection with their relationship to SR&P.

Charitable contributions and community support as well as donations, e.g. knowledge, services exchange, or direct financial contributions are acceptable, provided that such donations are not given with the purpose of obtaining or retaining business or any other undue advantage. SR&P’s employees must ensure, through due diligence and transparency, that charitable contributions and sponsorships, are not used as a substitute for, and do not constitute, bribery. Consequently, such donations should only be given to organizations, not individuals.

Gifts and Hospitalities such as confectionary, wine, tickets to sporting and cultural events provision of meals, receptions, social events, entertainment etc. must always comply with the laws of the country in which they are promised, solicited given or received. In this respect SR&P’s employees shall keep in mind that stricter rules normally apply to dealings with the public sector than with the private sector.

Consequently, SR&P’s employees will not offer or accept hospitality or gifts with the purpose of obtaining or retaining business or any other undue advantage or hospitality. Neither will SR&P’s employees offer or accept gifts or hospitalities which are unreasonable, excessive or exceeding normal market practice. Gifts in cash form or those equivalents to cash – such as gift certificates – are prohibited for SR&P’s employees to promise, solicit, give or receive. Gifts for or entertainment of parties engaged in tenders or competitive biding processes are forbidden altogether.

Maintaining records and accurate bookkeeping

While respecting confidentiality obligations, cf. sect. 3.3, SR&P is committed to transparency and accuracy in all its dealings. Consequently, SR&P’s employees are responsible for maintaining records of SR&P’s business and must never make any false or misleading entries in SR&P’s books and records.

Furthermore, all transactions must be fully and completely recorded in SR&P’s accounting records in order for all accounting information to be correct and registered in accordance with applicable laws and regulations.

Confidential information and intellectual property

SR&P’s employees must never use confidential information in an improper way and must at all times comply with information classification requirements for confidential treatment of such information, however, such obligation shall not apply if disclosure is required by law or similar regulations.

SR&P’s employees must respect confidential information and intellectual property rights belonging to others and must never engage in industrial espionage.

The duty of confidentiality continues to apply after termination of the employment relationship with SR&P.

Fair competition and anti-trust laws

SR&P will compete in a fair and ethically justifiable manner and will not engage in any competitive behavior which can illegally affect pricing or market share, or lead to abuse of a dominant market position. SR&P must always act within the framework of the antitrust and competition regulations in the markets where SR&P operates.

Independence and conflicts of interest

SR&P’s employees must behave impartially in all business dealings and must strive to avoid situations where their loyalty may be compromised and their personal interest may conflict with the interest of SR&P or could in any other way have negative impact on their freedom of action or judgement.

SR&P’s employees must not work on or deal with any matter in which they themselves or any other physical or legal person with whom they have close relations has a direct or indirect financial interest. In this respect SR&P’s employees must also abstain from engaging in any activities having potential to be misinterpreted in this way if such activities are publicly disclosed.

Furthermore SR&P’s employees may in no way use or contribute to others using insider information about SR&P or other companies to trade in securities on SR&P’s behalf and/or privately.

Protection of personal data

SR&P is committed to process personal data carefully and in accordance with applicable laws and regulations.

SR&P’s employees must only use, collect and process personal data such as personal information about individuals if required for specific, lawful purposes and must never store such data longer than necessary.

4 Reporting and sanctions
SR&P’s employees are encouraged to report all instances of unethical or corrupt behavior in relation to SR&P’s conduct of business.

No employee of SR&P will be penalized or be subject to other adverse consequences for refusing to pay bribes, even if doing so may cause SR&P to lose business or suffer any other negative consequence. Additionally, no employee will be penalized for raising questions about or reporting on unethical behavior or corruption.

Failure to observe this Code of Conduct is a cause for disciplinary action and possible dismissal.

BANKOPLYSNINGER

Danske Bank
Holmens Kanal Afdeling
Holmens Kanal 2
1090 København K

Klientkonto
Kontonummer: 3001 3345727981
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5330003345727981

Fakturaindbetalinger
Kontonummer: 3001 10788463
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK4130000010788463

OBLIGATORISKE OPLYSNINGER

Advokaterne hos Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen er tegnet i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Herudover er advokaterne underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskabs forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Eventuelle tvister mellem en klient og Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

CVR-nr. 36715944

PARKERING

Gæster til Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab kan frit benytte de afmærkede parkeringspladser i gården Amaliegade 37.

DISCLAIMER

Hjemmesiden indeholder materiale, som er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Enhver anden brug af indholdet på hjemmesiden end hvad er tilladt ifølge lovgivningen, kræver Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskabs udtrykkelige samtykke.

Indholdet på denne hjemmeside er ikke ment som og træder ikke i stedet for juridisk rådgivning, men er alene offentliggjort i oplysningsøjemed. Vi forsøger naturligvis at gengive oplysningerne på hjemmesiden så præcist og korrekt som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.

PRIVATLIVSPOLITIK

Her kan du finde retningslinjer for behandling af personoplysninger for klienter, leverandører mv. hos Skau Reipurth & Partnere.

Oplysningspligt – klienter mv. (forbrugere)

Oplysningspligt – klienter mv. (erhverv)

Oplysningspligt – leverandører