side-area-logo
Skau Reipurth & partnere vinder principielt kæremål i Højesteret
Skau Reipurth & partnere vinder principielt kæremål i Højesteret

Advokat Jeppe Reipurth repræsenterede i 2008-2010 en andelsboligforening i et større sagskompleks, hvor der var 8 parter involveret i 3 separate retssager med en samlet sagsgenstand på ca. kr. 2,4 mio. De 3 retssager blev behandlet sammen og forhandlet henover 4 retsdage.

Sagerne omhandlede overdragelse af 3 andelslejligheder til påståede overpriser på ca. kr. 800.000 per lejlighed. De involverede parter omfattede 3 købere, 3 sælgere, et ejendomsadmini-strationsselskab og andelsboligforeningen. Der blev nedlagt gensidige friholdelsespåstande på kryds og tværs.

Byretten fandt, at den primært ansvarlige for tilbagebetaling af overpriserne var ejendoms-administrationsselskabet, der havde handlet groft uagtsomt under gennemførelsen af en større byggesag på andelsboligforeningens ejendom.

En af de tre involverede købere, der blev frifundet, kærede byrettens fastsættelse af sagsom-kostningerne til Landsretten, og påstod at hun havde været part i 3 særskilte sager, idet både ejendomsadministrationsselskabet og andelsboligforeningen havde nedlagt en selvstændig friholdelsespåstand overfor hende. Køberen krævede således 3 gange sædvanlige sags-omkostninger ved landsretten. Køberen støttede sig bl.a. til princippet i U1999.838H.

Efter adskillige kæreprocesskrifter fra sælgeren, ejendomsadministrationsselskabet og andels-boligforeningen stadfæstede Landsretten i 2011 byrettens omkostningsfastsættelse og afviste, at køberen – i omkostningsmæssig henseende – havde været part i tre særskilte retssager, som følge af de gensidige friholdelsespåstande mellem køberen, administrationsselskabet og andels-boligforeningen.

Herefter ansøgte køberen Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære sagen til Højesteret, hvilket Procesbevillingsnævnet tillod.

Efter yderligere kæreprocesskrifter stadfæstede Højesteret i 2012 Landsrettens afgørelse.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jeppe Reipurth.