side-area-logo
Selskabsregistrering i det offentlige ejerregister fra 15. december 2014
Selskabsregistrering i det offentlige ejerregister fra 15. december 2014

Ejerforhold i danske aktie-, anparts, iværksætter- og partnerselskaber skal fra december 2014 registreres online i Det Offentlige Ejerregister (herefter ”Ejerregisteret”). Registreringspligten gælder for både nye og allerede eksisterende selskaber.

Registreringspligten medfører, at alle ejere med en ejerandel på 5 procent eller mere af selskabets kapital eller stemmerettigheder, skal registreres i Ejerregisteret.

Ejere med en ejerandel på mindre en 5 % skal ligeledes registreres, men for disses vedkommende i en speciel del af Ejerregisteret, som ikke er offentligt tilgængelig.

Ejerregisteret er en del af den selskabslovgivning som blev vedtaget i maj 2009, og formålet er, at øge åbenhed og gennemsigtighed i de danske virksomheders ejerforhold, således at der generelt skabes en større tillid til de danske selskaber. Ejerregisteret vil derudover forbedre de offentlige myndigheders muligheder for efterforskning i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Ikrafttræden den 15. december 2014

Ejerregisteret åbner op for registrering den 15. december 2014, men forventes først at blive gjort offentligt tilgængelig den 15. juni 2015.

Selskaber som er stiftet den 14. december eller tidligere har 6 måneder til at registrere deres ejerforhold.

Ændringer i ejerforhold der sker fra den 15. december skal fremsendes til registrering inden 14 dage efter at selskabet har fået meddelelse om en registreringspligtig overgang af ejerandele. Dette gælder ligeledes for selskaber, der først stiftes den 15. december eller senere.

Manglende registrering straffes med bøde.

Registrering på VIRK.dk

Selskabets registrering foretages direkte i Ejerregisteret på VIRK.dk.

Ejere af ihændehaveraktier med en andel på under 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne selskabet skal registreres via en særlig blanket på VIRK.dk

Registreringspligten

Selskabet registrerer ejere med en ejerandel og/eller en samlet stemmeret på 5 procent eller mere. Oplysningerne skal angives i intervaller og disse skal opdateres hver gang en ejer krydser en grænse mellem følgende intervaller: 5, 10, 20, 50, 90, 100 % samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret.

Det er selskabet der foretager registreringen i Ejerregisteret på baggrund af ejernes meddelelse til selskabet om hvilket interval de ligger i.

Opgørelsen af ejerens andel af selskabets kapitel omfatter både navnekapitalandele og ihændehaveraktier.

Registreringens indhold

Ejerregisteret indeholder en oversigt over selskabets betydelige ejere og skal derfor indeholde visse minimumsoplysninger:

  • Ejerens eller panthaveren samlede besiddelser i selskabet
    • Kapitalandele og stemmer angivet i intervaller
  • Identifikation af ejeren eller panthaveren
    • Navn, bopæl og CPR-nr., for danske ejere
    • Navn, CVR-nr. og hjemsted for danske virksomheder
    • Entydig identifikation svarende til CPR- eller CVR-nr. for udenlandske personer eller juridiske personer (fx TIN-nr.)

En ejer skal være en selvstændig juridisk enhed, herunder fysiske personer eller virksomheder.

Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder samt filialer kan således ikke registreres som ejere i Ejerregisteret.

IT-værktøj og ejerbogen

Indførslen af Ejerregisteret påvirker ikke selskabets pligt til at føre ejerbog. Ejerregisteret og ejerbogen er to forskellige systemer, som skal holdes opdateret hver for sig.

Oplysninger registreret i Ejerregisteret henvender sig primært til offentlige myndigheder, investorer og den almindelige offentlighed, som sikres information om virksomhedens ejerkreds gennem Ejerregisteret.  Ejerbogen er hovedsageligt til for selskabets og ejernes skyld, men kan kræves tilgængeliggjort for SKAT og andre offentlige myndigheder.

Som led i lovgivningen om Ejerregisteret, har Erhvervsstyrelsen udviklet et IT-værktøj, som kan lette ejerregistreringen. Dette værktøj kan med fordel benyttes til at føre en ejerbog med korrekte og opdaterede oplysninger om ejerforholdene i selskabet. Med værktøjet overføres oplysninger om ejerforhold i ejerbogen automatisk til Ejerregisteret.

Værktøjet er et tilbud, og det er op til selskaberne selv om de ønsker at gøre brug at dette.

– 0 –

For spørgsmål om Ejerregisteret og yderligere information, kontakt os venligst her.