side-area-logo
Højesteretsdom giver gravid kvinde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under barselsorlov
Højesteretsdom giver gravid kvinde ret til forlængelse af uddannelsesaftale, der udløb under barselsorlov

En medarbejder indgik i 2007 en uddannelsesaftale med sin arbejdsgiver om uddannelse som anlægsgartner i perioden 1. april 2007 – 31. juli 2010. I 2009 blev medarbejderen gravid med forventet fødsel den 27. juni 2010 og påbegyndelse af barselsorlov den 27. maj 2010.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om arbejdsgiveren havde en pligt til at forlænge medarbejderens uddannelsesaftale, som udløb under hendes barselsorlov. Landsretten havde frifundet arbejdsgiveren.

Højesteret udtalte generelt, at en elev i et sådant tilfælde kan kræve, at aftalen forlænges i nødvendigt omfang. Arbejdsgiveren og eleven skal i første omgang forsøge at opnå enighed om en forlængelse af uddannelsestiden. Initiativet til en drøftelse heraf vil naturligt komme fra den gravide selv. Arbejdsgiveren har imidlertid i kraft af sin pligt til oplæring en forpligtelse til at søge afklaret, om der er behov for forlængelse, og om nødvendigt indbringe spørgsmålet for det faglige udvalg.

I den konkrete sag var det ikke godtgjort, at medarbejderen skulle have tilkendegivet, at hun ikke ønskede en forlængelse. Yderligere havde medarbejderens skole den 27. maj 2010 sendt et brev til arbejdsgiveren, der var vedlagt et tillæg til uddannelsesaftalen. Arbejdsgiveren besvarede ikke dette brev og forsøgte ikke at få afklaret, om medarbejderen ønskede en forlængelse. I stedet havde arbejdsgiveren bedt medarbejderen om at tilbagelevere firmaets ejendele med henvisning til, at uddannelsesaftalen udløb den 31. juli 2010.

På denne baggrund fastlog Højesteret enstemmigt, at arbejdsgiveren havde handlet i strid med erhvervsuddannelseslovens § 58, og at arbejdsgiverens tilkendegivelser over for medarbejderen måtte sidestilles med en afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9. Ud fra et skøn tilkendte Højesteret herefter medarbejderen en godtgørelse på 40.000 kr., svarende til 2 måneders løn.

For spørgsmål og yderligere information, kontakt venligst advokat Frederik Brocks.