side-area-logo
Lovændring sikrer ubetinget fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer med en anciennitet på mere end 12 år
Lovændring sikrer ubetinget fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer med en anciennitet på mere end 12 år

Den 22. januar 2015 vedtog Folketinget en lov om ændring af funktionærloven. Med lovforslaget sikres funktionærer med en anciennitet på mere end 12 år en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver afskediget. En afskediget funktionær, som har været ansat i samme virksomhed i 12 år eller mere, får således ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneders løn. Yderligere får en funktionær, som bliver afskediget, og som har været ansat i 17 år eller mere, ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn.

Funktionærlovens § 2 a forenkles dermed betydeligt, da det ikke længere vil have nogen betydning i relation til retten til fratrædelsesgodtgørelse, om den pågældende funktionær går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsen. Der vil således være tale om en ubetinget og undtagelsesfri rettighed for funktionærer til fratrædelsesgodtgørelse, der opfylder ovennævnte grundbetingelser.

Ifølge bemærkningerne til lovændringen er formålet med lovændringen at give en anerkendelse for lang og tro tjeneste og en kompenserende foranstaltning i en situation, hvor funktionæren afskediges efter at have arbejdet i samme virksomhed gennem mange år. Desuden er lovændringen en opfølgning på EU-Domstolens praksis, der har fastslået, at den tidligere anvendelse af funktionærens § 2 a var i strid med det EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination.

Lovændringen træder i kraft den 1. februar 2015 og finder anvendelser på opsigelser, der finder sted efter lovens ikrafttræden.

For spørgsmål og yderligere information, kontakt venligst advokat Frederik Brocks.