side-area-logo
Forslag til lov om ansættelsesklausuler sendt i høring
Forslag til lov om ansættelsesklausuler sendt i høring

Beskæftigelsesministeren har netop sendt et lovforslag om ansættelsesklausuler i høring, som – hvis det vedtages – vil medføre betydelige ændringer på området for aftaler om job-, konkurrence- og kundeklausuler.

Høringsfristen er sat til den 1. april 2015, og hvis forslaget vedtages, vil reglerne træde i kraft den 1. juli 2015.

Ifølge lovforslaget vil ansættelsesklausulloven erstatte reglerne om jobklausuler i jobklausulloven og reglerne om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven. For aftaler indgået før lovens ikrafttræden, vil de nugældende regler imidlertid fortsat have virkning.

Det bemærkes, at reglerne om konkurrence- og kundeklausuler kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

Konkurrenceklausuler

I dag gælder der en  begrænsning i virksomheders adgang til at pålægge funktionærer konkurrence- og kundeklausuler. Således kan alene funktionærer med ”særlig betroede” stillinger indgå aftaler om konkurrenceklausuler.

Med lovforslaget vil alle lønmodtagere være omfattet af denne begrænsning, som endda skærpes, således at kun lønmodtagere, som indtager en ”helt særlig betroet” stilling, vil kunne indgå aftaler om konkurrenceklausuler.

Kendskab til virksomhedens følsomme oplysninger, såsom f.eks. regnskaber, kunderegister, rabatordninger mv., kan medføre, at lønmodtageren må betragtes som helt særlig betroet.

En konkurrenceklausul kan alene gøres gældende over for lønmodtageren, hvis konkurrenceklausulen angiver, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse, der medfører behovet for klausulen.

Ligeledes kan en konkurrenceklausul alene gøres gældende over for en lønmodtager, som har været i et uafbrudt ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i mindst 6 måneder.

Konkurrenceklausuler kan kun gøres gældende i 12 måneder fra tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Hvis konkurrence- og kundeklausulen kombineres i en såkaldt kombineret klausul, kan denne kun gøres gældende i 6 måneder fra ophørstidspunktet.

Kundeklausuler

Lovforslaget medfører også en stramning af reglerne på området for kundeklausuler. Således kan aftaler om, at lønmodtageren ikke må tage ansættelse eller være i erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder, kun indgås, hvis lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med kunden inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

På opsigelsestidspunktet skal lønmodtageren have udleveret en liste over de kunder, som klausulen omfatter.

Som for konkurrenceklausuler, kan kundeklausuler kun gøres gældende over for en lønmodtager, som har været i et uafbrudt ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i mindst 6 måneder forud for fratrædelsen.

Kundeklausulen kan gøres gældende i 12 måneder fra tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. En kombineret konkurrence- og kundeklausul kan kun gøres gældende i 6 måneder fra ophørstidspunktet.

Jobklausuler

Jobklausuler, hvorved arbejdsgiver forhindrer eller begrænser lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i anden virksomhed, forbydes helt.

Dog kan virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser indgå midlertidige jobklausulaftaler, som gælder i 6 måneder fra afslutningen af forhandlingerne om virksomhedsoverdragelse, eller fra tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen.

Derudover anerkendes behovet for jobklausuler på vikarområdet. Ansættelsesklausulloven forhindrer således ikke vikarbureauer i fortsat at modtage betaling for en brugervirksomheds ansættelse af en vikar, i det omfang det følger af vikarloven.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det medføre, at alle aftaler om jobklausuler indgået før lovens ikrafttræden kan opretholdes indtil 1. juli 2018, hvorefter disse bortfalder.

Kompensation

Hvis en konkurrence- eller kundeklausul har en varighed på op til 6 måneder, skal arbejdsgiver udrede kompensation for 40 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet.

Såfremt klausulen har en varighed på mellem 6 og 12 måneder, skal der betales 60 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet.

For kombinerede klausuler med en varighed på op til 6 måneder, udgør kompensationen mindst 60 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestids-punktet.

Kompensation for de første 2 måneder efter fratrædelsen udbetales senest ved fratrædelsen som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde.

Hvis lønmodtageren får andet passende arbejde sænkes den løbende månedlige kompensation fra henholdsvis 16 % for klausuler med 6 måneders varighed, og 24 % for klausuler med 12 måneders varighed.

Hvis kompensationen ikke betales rettidigt, kan lønmodtageren betragte aftalen om konkurrence- eller kundeklausulen for opsagt af arbejdsgiveren.

– 0 –

Såfremt loven vedtages i sin nuværende form, vil dette medføre en række ændringer og nyskabelser på området for konkurrence-, kunde- og jobklausulaftaler.

Henset til at den nye ansættelsesklausullov forventes at medføre væsentlige indskrænkninger i virksomhedernes adgang til at indgå ansættelsesklausuler, kan virksomhederne med fordel indgå aftaler herom inden lovens planlagte ikrafttræden den 1. juli 2015. I den sammenhæng bemærkes det, at jobklausulaftaler i deres helhed vil bortfalde den 1. juli 2018.

Yderligere tilskyndes virksomhederne til at opdatere deres standardiserede ansættelseskontrakter, således at de lever op til de nye lovkrav.

Udformningen af lov om ansættelsesklausuler kan endnu nå at ændre sig, og afhænger blandt andet af udfaldet af høringsprocessen. Skau Reipurth & Partnere vil løbende følge op på udviklingen på området, men for spørgsmål og yderligere information kontakt venligst advokat Frederik Brocks.