side-area-logo
Entrepriseret – Nyhed – Korrektion af fejlbehæftet tilbud – Enhedspriser
Entrepriseret – Nyhed – Korrektion af fejlbehæftet tilbud – Enhedspriser

Ny voldgiftskendelse
Voldgiftsretten har den 31. august 2015 afsagt en kendelse, der netop er blevet trykt i Tidsskrift for Bygge- og Boligret (TBB 2016.541). Voldgiftsretten slog fast, at en entreprenør ikke kunne kræve korrektion af et fejlbehæftet tilbud, idet bygherren hverken indså eller burde have indset, at der forelå en fejltagelse.

Inden for byggeri er det sædvanligt, at entreprenøren udarbejder mangfoldige tilbudslister til brug for fastlæggelsen af den endelige tilbudssum over for bygherren. Dette kan give anledning til tastefejl, sammenregningsfejl, overførselsfejl, mv., der kan påvirke den samlede tilbudssum.

Den konkrete sag
I den konkrete sag, som den forelå for voldgiftsretten, havde entreprenøren ved en fejl bl.a. angivet en forkert enhedspris under tilbudsposten ”udførelse af vægge”.

Entreprenøren gjorde gældende, at beregningen på tilbudsposten burde have været kr. 1.000 pr. m2, men ved den manuelle overførsel til entreprenørens kalkulationsark blev enhedsprisen ved en fejl angivet til kun kr. 100 pr. m2.

Entreprenøren gjorde herved gældende, at fejlen i enhedsprisen berettigede en korrektion i den samlede tilbudssum.

Bygherren bestred, at der forelå en regnefejl og gjorde endvidere gældende, at bygherren hverken indså eller burde have indset den påberåbte fejl.

Aftalelovens § 32, stk. 1
Aftalelovens § 32, stk. 1, giver tilbudsgiveren (entreprenøren) mulighed for at korrigere et fejlbehæftet tilbud, såfremt tilbudsmodtageren (bygherren) indså eller burde indse, at tilbuddet beroede på en fejl.

Bestemmelsen giver i praksis anledning til tvivl, idet tilbudsgiveren ofte har svært ved at bevise, at tilbudsmodtageren rent faktisk indså eller burde have indset, at tilbudsmodtageren havde begået en fejl.

Voldgiftsrettens kendelse
Voldgiftsretten fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at bygherren og dennes rådgivere indså eller burde have indset, at der forelå en fejl ved entreprenørens tilbud.

Voldgiftsretten lagde vægt på, at forskellen mellem det næsthøjest bydendes tilbud – herunder for så vidt angår tilbudsposten ”udførelse af vægge” – ikke var så betydelig, at det i sig selv kunne føre til, at bygherren burde have indset fejlen. Heller ikke de øvrige omstændigheder i sagen kunne føre til et andet resultat.

Voldgiftsretten bemærkede i øvrigt, at det er vanskeligt at sammenligne enhedspriser i et tilbud, idet en tilbudsgiver f.eks. kan vælge at sammensætte sit tilbud på en byggeopgave, således at avancen lægges der, hvor det vurderes at være mest hensigtsmæssigt, ligesom enhedsprisen på visse poster bl.a. vil kunne være påvirket af, om tilbudsgiver selv råder over rette udstyr eller vil være nødsaget til at leje dette fra tredjemand.

Afgørelsens betydning
Afgørelsen kan næppe tages til udtryk for, at et fejlbehæftet tilbud altid binder entreprenøren, idet en sådan vurdering vil bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder.

Dog tyder afgørelsen på, at voldgiftsretten – også for fremtiden – vil være påpasselige med at korrigere fejlbehæftede enhedspriser, idet tilbudsgiveren (entreprenøren) af flere forskellige årsager kan have grund til at sammensætte sit tilbud på andre måder end andre konkurrerende tilbudsgivere. Det kan derfor – i sådanne tilfælde – være svært at bevise, at bygherren indså eller burde have indset, at tilbuddet måtte bero på en fejl.

Der må derfor formentlig stilles krav om en væsentlig afvigelse mellem et fejlbehæftet tilbud sammenlignet med den næsthøjestbydende, hvis entreprenøren skal være berettiget til at korrigere fejlbehæftede enhedspriser.

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for entrepriseret og beskæftiger syv jurister i entrepriseretsafdelingen. Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Jeppe Reipurth, (jre@skaureipurth.com), advokat Peter Dianati (pdi@skaureipurth.com) eller advokat Vivi Klink Larsen (vkl@skaureipurth.com).

Læs nyheden om korrektion af fejlbehæftet tilbud som pdf her