side-area-logo
Entrepriseret – Nyhed – Afbrydelse af forældelse – Afhjælpning
Entrepriseret – Nyhed – Afbrydelse af forældelse – Afhjælpning

Forældelse af mangelskrav
Voldgiftsretten har i en kendelse fra den 20. juni 2016 slået fast, at forældelsen ikke var afbrudt, selvom en entreprenør ved et forlig havde anerkendt at afhjælpe mangler. Afbrydelsen af forældelsen krævede anerkendelse af en forpligtelse vedrørende en bestemt gældspost. Anerkendelse af afhjælpning var ikke tilstrækkelig.

Ved aflevering og 1-års gennemgang påberåber bygherren sig ofte en række mangler, som entreprenøren herefter erkender at skulle udbedre. Hvis udbedring ikke iværksættes umiddelbart efterfølgende eller ikke lykkedes, opstår problemstillingen om, hvordan mangelskravet forældes over for bygherren, hvis denne i øvrigt forholder sig passivt over for entreprenøren.

Forældelseslovens § 15
Der gælder almindeligvis en 3 årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 3. Forældelseslovens § 15 bestemmer imidlertid, at forældelsesfristen afbrydes, hvis skyldneren erkender sin forpligtelse, hvorefter der i så fald løber en ny forældelsesfrist.

Bestemmelsen giver anledning til tvivl, idet det ikke er fuldstændig klart, hvornår der foreligger en ”erkendelse af en forpligtelse” i forældelseslovens forstand.

Den konkrete sag
I den konkrete sag reklamerede bygherren i 2009 over en række mangler vedrørende brandsikring. Der opstod herefter tvist mellem parterne om en lang række forhold, herunder de påberåbte mangler vedrørende brandsikring. Bygherren indleverede klageskrift i 2010.

Der blev gennemført syn og skøn, hvori forholdene vedrørende brandsikring var beskrevet. Efter dialog mellem parterne udgik kravet af voldgiftssagen i 2011. Parterne indgik efterfølgende et forlig den 24. maj 2012 med overskriften ”Brandsikring”. Forliget indebar blandt andet, at totalentreprenøren skulle udbedre de forhold, som var beskrevet i skønsrapporten.

Totalentreprenøren iværksatte herefter nogle udbedringsarbejder, men stillede arbejdet i bero i efteråret 2012. Bygherren indtalte derfor på ny kravet i den verserende voldgiftssag ved nyt processkrift i 2014. Totalentreprenøren gjorde heroverfor gældende, at bygherrens mangelskrav var forældet.

Voldgiftsrettens kendelse
Voldgiftsretten fandt blandt andet, at totalentreprenøren i forløbet op til parternes indgåelse af forligsaftalen samt i det efterfølgende forløb med forsøg på udbedring, ikke kunne anses for at have ”erkendt sine forpligtelser” i henhold til forældelseslovens § 15.

Voldgiftsretten lagde vægt på, at ”erkendelsen” efter forarbejderne til bestemmelsen skal angå en gældspost af en bestemt størrelse, hvilket efter voldgiftsrettens vurdering ikke var tilfældet i den konkrete sag.

Idet en entreprenørs erkendelse af at afhjælpe mangler ikke vedrører en gældspost af en bestemt størrelse, fandt forældelseslovens § 15 ikke anvendelse.

Voldgiftsretten lagde til grund, at forældelsen løb fra bygherrens reklamation i 2009, hvorfor kravet var forældet 3 år senere, i 2012, jf. forældelseslovens § 3. Krav vedrørende brandsikring udgik af voldgiftssagen i 2011, og blev først fremsat på ny i et processkrift i 2014.

Afgørelsens betydning
Afgørelsen er særdeles relevant for de tilfælde, hvor afhjælpning af mangler trækker ud.

Efterleves et krav om udbedring ikke af entreprenøren, vil bygherren/hovedentreprenøren efter omstændighederne være tvunget til at anlægge en voldgiftssag eller foretage andre retslige skridt til afbrydelse af forældelsesfristen. I modsat fald er der risiko for, at kravet forældes 3 år efter reklamationen.

For fremtiden bør bygherrer og total-/hovedentreprenører derfor være påpasselige med at afvente udbedring fra entreprenørens side (selvom afhjælpningsforpligtelsen er erkendt), medmindre der er taget højde for afbrydelse af forældelsen på anden måde. Forældelse af et krav kan have væsentlige økonomiske konsekvenser.

Byggeriets aktører bør eventuelt søge at indgå suspensionsaftaler, hvis der er en nærliggende mulighed for, at udbedringen af det mangelfulde forhold trækker i langdrag og ultimativt forældes.

Afgørelsen er netop blevet trykt i Tidsskrift for Bygge- og Boligret (TBB 2016.856).

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for entrepriseret og beskæftiger otte jurister i entrepriseretsafdelingen. Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Jeppe Reipurth, (jre@skaureipurth.com), advokat Peter Dianati (pdi@skaureipurth.com) eller advokat Vivi Klink Larsen (vkl@skaureipurth.com).

Læs nyheden om afbrydelse af forældelse som pdf her