side-area-logo
Entrepriseret – AB-revisionen – nye standardvilkår i byggeriet
Entrepriseret – AB-revisionen – nye standardvilkår i byggeriet

Udvalget bag revisionen af AB, ABT og ABR har præsenteret udkast til de nye AB- og ABR-betingelser. Her kan du få et kort indblik i de vigtigste ændringer.

Udvalget har valgt at bevare grunddokumenterne AB, ABT og ABR, men ved mindre byggeopgaver vil byggeriets parter også kunne gøre brug af nye forenklede versioner deraf. Derudover udarbejdes fire appendikser vedrørende projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamentsbestemmelser, som byggeriets parter vil kunne vedtage i tillæg til grunddokumenterne. Kun AB 18 og ABR 18  er offentliggjort på nuværende tidspunkt.

Udvalget har systematiseret og harmoniseret reglerne i de nye ABR-betingelser med reglerne i AB. Grunddokumenterne følger nu samme metode, systematik og terminologi. Der igangsættes nu en offentlig høring. Primo maj 2018 offentliggøres de endelige versioner af AB 18, ABT 18, ABR 18, de fire appendikser og de forenklede versioner af AB 18 og ABR 18, hvortil der ligeledes afgives betænkning.

De vigtigste ændringer

Entreprenørprojektering

Som noget helt nyt indeholder de nye AB-betingelser bestemmelser om entreprenørprojektering. Entreprenøren skal kun projektere, hvis det er aftalt. Udbud på funktionskrav anses for en aftale om entreprenørprojektering. Bestemmelserne understreger derudover, at entreprenøren er ansvarlig for den projektering, som han har påtaget sig, men det fremgår udtrykkeligt, at entreprenøren ikke pådrager sig et projekteringsansvar, hvis han fremsætter et projektforslag f.eks. i forbindelse med en projektgennemgang.

Planlægning af udførelse, tid og penge

For at sikre et mangelfrit og rettidigt byggeri har udvalget udarbejdet en række bestemmelser, som skal fremme en effektiv planlægning af byggeriets udførelse. Der er f.eks. indsat bestemmelser om en obligatorisk projektgennemgang, der skal sikre, at parterne opnår en fælles forståelse af projektet, herunder grænseflader og tidsfølge mellem projektets enkelte dele, samt give entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen. Der er også indsat bestemmelser, som skal fremme en effektiv planlægning af tid og penge, herunder regler om løbende opdatering og registrering af tidsplaner.

Kvalitetssikring og mangler

Udvalget har udarbejdet nye bestemmelser, som skal fremme, at byggeriet gennemføres uden mangler, samt at eventuelle mangler afdækkes og afhjælpes under byggeriet eller umiddelbart efter afleveringen. Dette omfatter bl.a. bestemmelser om kvalitetssikring, projektgennemgang, målrettet og dokumenteret tilsynsgennemgang, en førgennemgang inden endelig aflevering samt en afhjælpningsgennemgang.

Ændringer i arbejdet

Bestemmelserne om ændringer i arbejderne er væsentligt udbygget med nye bestemmelser, som bl.a. sikrer, at parterne inden for nærmere frister tager stilling til, om der er tale om en arbejdsændring eller blot en bygherreanvisning, herunder om ændringen berettiger entreprenøren til tidsfristforlængelse og ekstrabetaling. Hertil kommer nye regler om, at sådanne forhold løbende skal registreres i forbindelse med byggemøder, samt regler om pligt til at give meddelelse om forsinkelser og krav om fristforlængelser.

Tvisteløsning

Reglerne om tvisteløsning er undergået to væsentlige nyskabelser. For det første indføres et nyt tvisteløsningsinstrument, hurtig afgørelse, som skal være et hurtigt og billigt alternativ til voldgift. Hurtig afgørelse skal kunne bruges ved tvister vedrørende mindre værdier og tvister om ekstraarbejder, prisregulering, tilbagehold og modregning. Afgørelsen træffes på skriftligt grundlag, hvor der er mulighed for besigtigelse, men ikke syn og skøn. Afgørelsen vil være bindende, hvis ikke den indbringes for voldgift inden otte uger.

For det andet er der indsat bestemmelser om en løsningstrappe, hvorefter voldgiftssag ikke kan indledes inden fire uger efter, at parterne har ført resultatløse forhandlinger. I mellemtiden kan parterne søge tvisten løst gennem mægling, mediation eller hurtig afgørelse.

Du kan læse meget mere om reglerne i de nye aftalevilkår her.

Advokat Vivi Klink Larsen afholder konference om AB 18 og ABT 18 i samarbejde med Estate Media den 17. maj 2018.

Advokat Christian B. Prophet-Rannow afholder kursus i samarbejde med JUC den 31. maj 2018.

www.skaureipurth.com

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for entrepriseretten og beskæftiger p.t. 13 jurister i entrepriseretsafdelingen. Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Christian B. Prophet-Rannow (cpr@skaureipurth.com), advokat Peter Dianati (pdi@skaureipurth.com), advokat Jeppe Reipurth (jre@skauripurth.com) eller advokat Vivi Klink Larsen (vkl@skaureipurth.com).