side-area-logo
Selskabsret – Ændring af selskabsloven
Selskabsret – Ændring af selskabsloven

Den 1. juli 2018 træder lov nr. 185 A og 185 B om ændring af selskabsloven i kraft. Lovændringen medfører en række praktisk relevante ændringer.

De væsentligste ændringer er:

  • Nedsættelse af kapitalkrav til aktieselskaber fra kr. 500.000 til kr. 400.000
  • Registrering af reelle ejere skal ske ved stiftelsen
  • Mulighed for tvangsopløsning ved manglende registrering af reelle ejere
  • Mulighed for kapitalforhøjelse med apportindskud ved omregistrering af iværksætterselskaber
  • Omregistrering af IVS til anpartsselskab

Nedsættelse af kapitalkrav til aktieselskaber

Kravet til størrelsen af selskabskapitalen i selskabslovens § 4, stk. 2, for aktieselskaber nedsættes fra nuværende kr. 500.000 til kr. 400.000. Som en konsekvens heraf vil kravet i selskabslovens § 33 om, at der til enhver tid skal være indbetalt minimum 25 % af selskabskapitalen, falde fra nuværende kr. 125.000 til kr. 100.000.

Ændringen sker efter et ønske fra regeringen om at lette muligheden for at etablere aktieselskaber og omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab og er en del af den iværksætterpakke, som regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde i efteråret 2017. Nedsættelsen af kapitalkravet ved etablering af aktieselskaber i Danmark er i øvrigt et udtryk for harmonisering med reglerne i de lande, som vi normalt sammenligner os med, for eksempel Tyskland, Holland og Sverige.

 Da selskabslovens regler om aktieselskaber, med fornødne tilpasninger, også gælder for partnerselskaber, nedsættes mindstekravet til selskabskapitalen tilsvarende for partnerselskaber.

 Registrering af reelle ejere skal ske ved stiftelsen

Indtil 1. juli 2018 har det ikke været en forudsætning for registrering af selskabet, at oplysninger om reelle ejere blev registreret samtidigt. Det er med vedtagelsen ændret, således at selskabets registrering af reelle ejere nu er en betingelse for, at selve stiftelsen af selskabet kan registreres hos Erhvervsstyrelsen. Reglerne om, at der skal ske registrering af reelle ejere ved stiftelse, gælder for alle kapitalselskaber og tillige for interessentskaber og kommanditselskaber.

Hvis virksomheden ikke har nogen reelle ejere, eller hvis den ikke kan identificere de reelle ejere, er det fortsat direktionen i det nystiftede selskab, der i stedet skal registreres.

Mulighed for tvangsopløsning ved manglede registrering af reelle ejere

Erhvervsstyrelsens hidtidige eneste sanktionsmulighed om at pålægge ledelsen bøder ved manglende registrering af reelle ejere er nu ændret til, at Erhvervsstyrelsen ligeledes kan sende virksomheden til tvangsopløsning ved skifteretten. Muligheden for tvangsopløsning kan alene benyttes, hvor der ikke er foretaget nogen form for registrering af reelle ejere – altså ikke, hvis registreringen er forkert. I sidstnævnte tilfælde kan Erhvervsstyrelsen bede selskabet om at afhjælpe fejlregistreringen, og kun hvis denne anmodning ikke imødekommes, kan Erhvervsstyrelsen træffe beslutning om at tvangsopløse selskabet.

De nye regler om tvangsopløsning finder ikke anvendelse for interessentskaber og kommanditselskaber. Erhvervsstyrelsens sanktionsmulighed over for disse selskaber vil fortsat være bøde til ledelsen.

 Mulighed for kapitalforhøjelse med apportindskud ved omregistrering af iværksætterselskaber

Med ændringen af selskabsloven er der blevet ændret i lovens § 357 a, således at det er blevet muligt for iværksætterselskaber at indskyde andre værdier end kontanter (dvs. stiftelse ved apportindskud), hvis beslutningen om kapitalforhøjelsen sker samtidig med beslutning om omregistrering af selskabet fra et iværksætterselskab til et anpartsselskab. Ved en omregistrering skal kapitalkravet til anpartsselskaber fortsat opfyldes, men anpartskapitalen kan altså nu være indbetalt i andre værdier end kontanter.

Ved stiftelse af et iværksætterselskab kan selskabskapitalen fortsat udelukkende indbetales i kontanter. Ligeledes kan efterfølgende kapitalforhøjelser, der foretages inden der sker omdannelse til anpartsselskab, udelukkende foretages ved kontantindskud.

Omregistrering af IVS til anpartsselskab

Ordlyden af selskabslovens § 357 a, stk. 1, er blevet ændret således, at det nu fremgår udtrykkeligt af lovteksten, at der kan træffes beslutning om omregistrering af selskabet til et anpartsselskab, uden at selskabet har en selskabskapital og en bunden reserve på kr. 50.000. Dette er dog kun muligt, hvis der samtidig med beslutningen om omregistrering træffes beslutning om en kapitalforhøjelse, hvorefter selskabskapitalen bliver forhøjet til minimum kr. 50.000.

Erhvervsstyrelsen har før lovændringen fortolket bestemmelsen på en måde, som er overensstemmende med den nye ordlyd, men med ændringen af selskabsloven vil muligheden altså fremgå udtrykkeligt af lovteksten.

Læs nyheden om ændring af selskabsloven som pdf her.