side-area-logo
BIC Electric og Skau Reipurth & Partnere vinder principiel RUT-sag
BIC Electric og Skau Reipurth & Partnere vinder principiel RUT-sag

Vestre Landsret har ved dom af 15. maj 2019, under henvisning til EU-rettens princip om fri bevægelighed for tjenesteydelser, frifundet den polske virksomhed BIC Electric Sp. z o.o. (BIC) for ikke at have registreret oplysninger i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret).

RUT-registeret – et konkurrenceforvridende værktøj?

Formålet med RUT-registret er bl.a. at sikre de danske myndigheder og arbejdsmarkedets parter de fornødne redskaber til at føre en effektiv og målrettet kontrol med, at udenlandske virksomheder, der udstationerer lønmodtagere i Danmark, lever op til de danske løn- og arbejdsvilkår.

Når udenlandske virksomheder udfører arbejde i Danmark, skal virksomhederne således bl.a. registrere oplysninger om virksomhedens navn, forretningsadresse, branchekode og kontaktoplysninger samt sted for levering af tjenesteydelsen, i hvilken tidsperiode arbejdet udføres, arbejdets art og virksomhedens kontaktperson i Danmark vedr. hver enkelt leverance.

Eftersom de samme regler ikke gælder for danske virksomheder, og idet offentliggørelsen af disse oplysninger dels kan bruges af konkurrenter til at foretage markedsmonitorering og konkurrentanalyser (da oplysningerne reelt gør det muligt at identificere en udenlandsk tjenesteyders kundeforhold og projekter), dels idet offentliggørelsen for enhver ikke er nødvendig for at opnå lovens formål, gjorde BIC gældende, at reglerne om RUT-registret er i strid med EU-rettens princip om fri bevægelighed for tjenesteydelser.

BIC gjorde samtidig gældende, at det ville være muligt for de danske myndigheder mv. at varetage lovens formål ved at etablere mindre indgribende foranstaltninger, og når dette er muligt, kræver EU-retten anvendelse af sådanne mindre indgribende foranstaltninger (princippet om proportionalitet).

Landsrettens afgørelse

Landsretten kom frem til, at den almindelige offentlige adgang til RUT-registret i forhold til oplysningen om bl.a. stedet for leveringen af tjenesteydelsen går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet med loven. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at der henset til lovens formål ikke sås at være grundlag for den almindelige offentlige adgang til oplysningen om stedet for leveringen af tjenesteydelsen.

Landsretten var således enig med BIC i, at RUT-registret går videre end nødvendigt, og at de danske regler er i strid med EU-reglernes krav om fri bevægelighed af tjenesteydelser.

Jens-Christian Møller, koncerndirektør i BIC, udtaler:

”Som en CSR-certificeret koncern ønsker vi naturligvis, at alle udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, skal arbejde efter overenskomstdækkede forhold, betale skat og overholde arbejdsmiljøregler, så man undgår social dumping. Derfor har Danmark brug for, at udenlandske virksomheder registreres, så de kan blive kontrolleret af arbejdstilsynet og SKAT. Vi ønsker dog ikke at videregive kundefortrolige oplysninger til alle og enhver i et offentligt system, hvor bl.a. vores danske konkurrenter har adgang til dybt fortrolige oplysninger. Vi arbejder i over 30 andre lande end Danmark. De fleste af disse lande har registre, hvor myndighederne kan tilgå relevante oplysninger om de udenlandske virksomheder, men ingen andre registre i nogle andre lande er offentligt tilgængelige som det danske RUT-register. Det er derfor glædeligt, at Landsretten nu har erklæret RUT-registret ulovligt – og vi derfor ikke længere skal stille forretningsfortrolige oplysninger offentligt til skue.”    

For yderligere kommentarer kan Jens-Christian Møller kontaktes på jcm@BIC-electric.com eller +45 21 77 25 10.

Sagen var rejst på baggrund af den tidligere udstationeringslov (2010), men den nuværende lov indeholder tilsvarende regler, hvorfor afgørelsen har betydning i forhold til alle sager vedrørende RUT-registret.

BIC var i Landsretten repræsenteret af advokaterne Frederik Brocks, Vivi Klink Larsen og Louise Horn Aagesen. For yderligere spørgsmål kan Frederik Brocks kontaktes på fbr@skaureipurth.com eller +45 50 60 31 01.

 

22. maj 2019