Hvordan er din virksomhed stillet, hvis coronavirussen smitter dine ansatte eller medfører forsinkelse af byggeriet?

Coronavirussen COVID-19 er efterhånden et verdensomspændende fænomen, som ifølge Statens Serum Institut indtil videre har smittet 20 danskere og sendt flere hundrede i isolation. Smittede medarbejdere og forsinkelser i byggeriet er nogle af de risici, som udbredelsen af coronavirus medfører.

 

Forsinkelse i byggeriet som følge af coronavirus

Udbredelsen af coronavirussen medfører risiko for forsinkelser i byggeriet, f.eks. hvis medarbejdere bliver syge eller pålagt isolation, eller hvis materialeleverancer fra hårdt ramte regioner som Kina eller Italien er forsinkede. Det rejser spørgsmålet, om entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse, hvis der opstår forsinkelser.

Hvilke regler gælder, hvis coronavirussen medfører forsinkelser i udførelsen?

Det er som udgangspunkt entreprenørens egen risiko, hvis medarbejdere bliver syge og derfor ikke kan udføre deres arbejde. Hertil gælder en undtagelse, hvis der foreligger ”force majeure” dvs. ekstraordinære udefrakommende omstændigheder. I så fald er det ikke udelukket, at konkrete tilfælde af smitte med coronavirus kan medføre, at entreprenøren kan være berettiget til tidsfristforlængelse.

Det vil altid være op til en konkret vurdering af den enkelte situation, hvorvidt tilfælde af smitte med coronavirus er force majeure, men det er sandsynligvis ikke udelukket.

Det kræver dog altid, at entreprenøren reelt er blevet forsinket af de smittede medarbejdere eller som følge af de forsinkede materialer, før en tidsfristforlængelse kan være berettiget. Entreprenøren må endvidere ikke udvise egen skyld.

Hvordan er entreprenøren sikret ved forsinkede materialeleverancer?

I relation til forsinkede materialer har det afgørende betydning, hvilken type varer der er tale om. Desto mere ”generisk” en ydelse er dvs. en ydelse af almindelig karakter, jo sværere vil det være berettiget at påberåbe sig force majeure, idet tilsvarende materialer ofte kan anskaffes fra en anden leverandør. Er der omvendt tale om særligt ”skræddersyede” varer, vil dette tale for at give entreprenøren tidsfristforlængelse under påberåbelse af force majeure.

– 0 –

Såfremt byggeriet i et konkret tilfælde bliver forsinket eller med stor sandsynlighed står over for en forsinkelse som følge af coronavirus, er det vigtigt at varsle over for sine aftaleparter, at parten er berettiget til tidsfristforlængelse på grund af force majeure. Det er naturligvis afgørende, at den konkrete vurdering har konkluderet, at der er tale om force majeure.

Bygherren kan ligesom entreprenøren være berettiget til tidsfristforlængelse, såfremt der foreligger force majeure samt at de ovenfor omtalte betingelser er opfyldt.

På trods af at entreprenøren og bygherren kan være berettiget til tidsfristforlængelse, er entreprenøren og bygherren som udgangspunkt ikke berettiget til at modtage erstatning for forsinkelsen fra den anden aftalepart. Entreprenøren og bygherren kan således få tid, men ingen penge.

Alene hvis tidsfristforlængelsen skyldes forbud eller påbud fra det offentlige, vil entreprenøren kunne være berettiget til erstatning i henhold til AB 92 § 27, stk. 2, og AB 18 § 43, stk. 2, samt ved totalentreprise i henhold til ABT 93 § 24, stk. 1, og ABT 18 § 41, stk. 2.

– 0 –

Arbejdsgivers håndtering af coronavirus

Den stigende udbredelse af coronavirus i Danmark har medført en række forhold, som arbejdsgivere skal være opmærksomme på i forhold til medarbejderes ret til løn under hjemsendelse og karantæne.

Arbejdsgivers hjemsendelse af medarbejdere fra arbejdspladsen

Det første spørgsmål, der melder sig, er ”må arbejdsgiveren sende en medarbejder hjem på grund af risikoen for smitte, og hvem skal betale lønnen for en hjemsendt medarbejder?”.

Overordnet gælder det, at arbejdsgiveren har ledelsesretten. Det betyder, at arbejdsgiveren må bestemme, hvorvidt medarbejderen skal være på arbejdspladsen eller ej. Arbejdsgiveren må således godt sende medarbejdere hjem, hvis der er en risiko for smitte. Vi henviser til Sundhedsstyrelsen og regeringens opfordring til erhvervslivet om at bede medarbejdere, der har været i særlige risikoområder for smitte med coronavirus, om at holde sig hjemme i 14 dage efter de er kommet hjem til Danmark.

Hvis arbejdsgiveren sender sine medarbejdere hjem, har medarbejderne ret til sædvanlig løn i perioden for hjemsendelsen.

Arbejdsgiveren kan med fordel aftale med medarbejderne, at de skal arbejde hjemmefra, hvis dette er muligt for stillingen.

Hvis medarbejderen er blevet smittet og/eller pålagt karantæne

En medarbejder, der er blevet konstateret smittet med coronavirus, må anses for sygemeldt, og der gælder derfor de samme regler som betaling af løn under almindelig sygdom. Medarbejderen har derfor ret til løn, sygeløn eller sygedagpenge afhængig af ansættelsesforholdet.

Såfremt medarbejderen bliver pålagt karantæne af lægen, fordi medarbejderen har været i et risikoområde eller har været i kontakt med smittede personer, er medarbejderen berettiget til sædvanlig løn. Medarbejderen er dog forpligtet til at arbejde hjemmefra, såfremt dette er en mulighed.

Arbejdsgiveren er berettiget til at anmode om en lægeerklæring for at få bekræftet, at medarbejderen er smittet eller pålagt karantæne. Det er arbejdsgiveren, der skal afholde omkostningerne til lægeerklæringen.

Medarbejderen vælger selv at rejse til et udsat område

Hvis en medarbejder rejser til et udsat område, kan arbejdsgiveren betragte det som selvforskyldt sygdom, hvis medarbejderen bliver syg under eller efter rejsen. Dette vil kunne få konsekvenser for medarbejderens ret til løn under sygdom/karantæne.

Vi opfordrer arbejdsgivere til at tage udgangspunkt i Udenrigsministeriets rejseanbefalinger ved vurderingen af, hvor medarbejderen kan rejse til.

Arbejdsgiveren kan forlange, at medarbejderen oplyser, om vedkommende har været i et udsat område, da dette kan have konsekvenser for de andre medarbejdere på virksomheden. Hvis arbejdsgiveren konstaterer, at medarbejderen opholder sig i et udsat område, kan arbejdsgiveren aftale karantæne for medarbejderen, når denne rejser hjem til Danmark. Se venligst ovenstående afsnit om arbejdsgiverens hjemsendelse af medarbejdere.

Kan arbejdsgiveren hjemsende medarbejderne, hvis produktionen må lukke som konsekvens af coronavirus?

Hvis virksomheden må lukke sin produktion eller standse byggeriet på grund af varemangel eller lignende, kan arbejdsgiveren varsle ferieafholdelse. Ferie skal som udgangspunkt varsles med 1 måned.

I en række overenskomster er der mulighed for at hjemsende medarbejdere uden løn i tilfælde af arbejds- og varemangel. Ved vurdering af om medarbejderen er omfattet af en overenskomst med denne mulighed, opfordrer vi jer til at kontakte os, inden I sender medarbejderne hjem.

– 0 –

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for entreprise- og ansættelsesret. Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Vivi Klink Larsen (vkl@skaureipurth.com) eller advokat Bo Enevold Uhrenfeldt (beu@skaureipurth.com).