side-area-logo
COVID-19: Enighed om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi
COVID-19: Enighed om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi

Regeringen har på et pressemøde den 19. marts 2020 meddelt, at der er opnået enighed om en omfattende hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi.

Ifølge Finansministeriet er der opnået enighed om følgende midlertidige kompensationsordninger:

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

Der er enighed om at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække. Det kan eksempelvis være husleje, renteudgifter, kontraktbundne udgifter (fx leasing). Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen (mere end 40 %). Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt. Kompensationen skal dog betales tilbage, hvis omsætningen viser sig at falde væsentligt mindre end antaget.

Der lægges op til, at virksomhederne kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 % i kompensation., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
  • 50 % i kompensation, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
  • 25 % i kompensation, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %

De virksomheder, som blev påbudt at holde lukket, vil dog i denne periode blive kompenseret svarende til 100 % af de faste udgifter. Det er et krav for at ansøge om kompensation, at de faste udgifter udgør mindst kr. 25.000 i perioden, og der kan maksimalt opnås kompensation for kr. 60 mio. pr. virksomhed i perioden.

For så vidt angår virksomheder på kulturområdet, vil de også kunne få kompenseret deres faste udgifter, hvis omsætningen falder med mere end 40 %. Ordningen vil også omfatte teatre, biografer og selvejende kulturinstitutioner mv., hvis de modtager mindre end halvdelen af deres ordinære driftsudgifter i offentlig støtte.

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Der sikres en kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende. Målgruppen er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 %.  Det er bl.a. en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst kr. 15.000 pr. måned i en forudgående periode. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte, og virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Kompensationen vil udgøre 75 % af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre kr. 23.000 pr. måned. Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 %, svarende til kr. 46.000. Kompensationen er skattepligtig. Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på mindst 30 %. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75 % af B-indkomsttabet, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned. Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum kr. 180.000 i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit.  Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over kr. 0,8 mio. i 2020.

Øget adgang til eksportkredit 

Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder er der enighed om, at der oprettes en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Likviditetskautionen er en garanti, der betyder, at EKF dækker en betydelig andel af bankens eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre, at eksportvirksomhederne har penge til at holde virksomhederne i gang. Bankernes risiko ved at låne penge ud er derfor mindre, og de kan dermed lettere hjælpe de små og mellemstore virksomheder med lån.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt kr. 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt kr. 17,5 mia. og en tilhørende tabsramme på ca. kr. 5 mia., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen kr. 25 mia.

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne

Offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Der er enighed om, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. Der bliver bl.a. adgang til forudbetaling for leverancer, der har levering frem til 1. juli 2020 og en værdi på højst kr. 1 mio.

Det bliver bl.a. også muligt for statsinstitutioner at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til coronavirus. Det kan fx være relevant i situationer, hvor leverandøren leverer forsinket som følge af coronavirus, og hvor der i henhold til kontrakten kan opkræves bod under normale omstændigheder. Dermed reduceres usikkerhed hos leverandører om, hvorvidt de kan påkalde sig force majeure.

Statslig garanti til Rejsegarantifonden

Der er endvidere opnået enighed om at styrke Rejsegarantifonden. Med en styrkelse af Rejsegarantifonden udvides fondens formål midlertidigt således, at den også kan yde kompensation for rejseselskabers tilbagebetalingsomkostninger forbundet med aflyste rejser i forbindelse med COVID-19 i perioden fra 13. marts 2020, hvor Udenrigsministeriet skærpede sin rejsevejledning, og frem til 13. april 2020.

Rejsegarantifonden får endvidere adgang til en statslig garanti på kr. 1,5 mia. med henblik på at sikre, at fonden har tilpas likviditet til at kunne efterkomme krav om kompensation. Lånet vil blive tilbagebetalt af rejseselskaberne over en årrække. Alle udbydere af pakkerejser vil være omfattet af den udvidede formålsbeskrivelse. Der er dermed ingen afgrænsning i forbindelse med omsætningstab mv. i forhold til, om et rejseselskab kan få kompensation.

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

Der er enighed om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. Det betyder, at perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere. Det er bl.a. en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at borgeren er medlem af a-kassen i perioden frem til 9. juni.

Endvidere forlænges retten til sygedagpenge. Sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres dagpengeperiode med tre måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra 9. marts til 9. juni, og hvis de ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne. Der vil i den periode ikke være personer, der på revurderingstidspunktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse. For at være berettiget til forlængelsen skal borgeren skal være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

Øgede lånemuligheder for elever og studerende

Endelig gives der øgede lånemuligheder for elever og studerende. Studerende og elever på ungdomsuddannelserne får ret til at optage ekstra SU-lån for op til kr. 6.388 per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. Den foreslåede udvidelse af lånemulighederne betyder således, at SU-modtagere, der evt. mister deres arbejde som følge af COVID-19, vil kunne opretholde samme månedlige disponible indkomst. Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges i den grad, situationen kræver det.

– 0 –

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for insolvens og rekonstruktion.  Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse om situationen i din virksomhed, ligesom eventuelle spørgsmål til denne artikel kan rettes til advokat Anders Ørskov Melballe (ame@skaureipurth.com) eller advokat Lotte Lundin (llu@skaureipurth.com).

 

20. marts 2020