COVID-19: Tvisterne kommer – tre gode råd

Tvisterne begynder allerede nu at opstå. De vedrører typisk aftalebrud og placering af ansvar for betydelige tab. Vi giver her tre gode råd til, hvad man særligt kan gøre for at imødegå og positionere sig bedst til disse kommende tvister.

1) Hav fokus på beviser

Vi forventer, at de kommende tvister i meget betydelig grad vil blive afgjort på baggrund af de beviser, som kan tilvejebringes i en rets- eller voldgiftssag. Det er uanset, om det er sager om misligholdelse af aftaler, ledelsesansvarssager eller noget helt tredje.

Uanset om I træffer beslutninger som part i en aftale eller som led i ledelsen af jeres virksomhed, er det sandsynligt, at jeres beslutninger kan gå hen og blive omdrejningspunktet i et fremtidigt retligt efterspil.

Det er altid vigtigt, at virksomhedens (herunder ledelsens) dispositioner velovervejet træffes på et oplyst beslutningsgrundlag. Det er særligt vigtigt, at netop dette beslutningsgrundlag efterfølgende kan dokumenteres i en rets- eller voldgiftssag.

Lavpraktisk sikrer I bedst bevis for dette ved at sørge for at tage fyldestgørende referater af møder, ligesom al relevant korrespondance skal gemmes og organiseres. Hvis I indgår aftaler eller giver oplysninger telefonisk, bør der følges op med en e-mail, som bekræfter det, som blev drøftet.

Særligt i disse tider, hvor der løbende kommer nye oplysninger og vejledninger mv., er det også vigtigt, at I sikrer dokumentbevis for situationen og den faktuelle virkelighed på tidspunktet for jeres dispositioner.

På den måde kan I senere føre konkret bevis for, hvilke oplysninger der blev lagt til grund for jeres dispositioner, hvad der særligt blev lagt vægt på, og hvorfor udfaldet blev, som det blev.

2) Vær proaktiv

For mange virksomheder kan det være til gavn at kortlægge, hvor udfordringerne er størst. Vurderingen kan tage afsæt i, hvor jeres virksomhed er eksponeret for de største tab. Et overblik over de kritiske kontrakter kan være med til at sikre, at problemerne håndteres, før de opstår eller eskalerer.

Mange virksomheder modtager henvendelser fra forretningspartnere vedrørende krav om ophævelse af aftaler, udeblevne leverancer og forespørgsler om betalingshenstand mv.

Uanset at hver aftale og forretningspartner kræver selvstændig kommerciel og juridisk vurdering, kan I med fordel ensarte og effektivisere behandlingen af denne type af henvendelser. Det kan fx gøres ved at fastlægge virksomhedens interne arbejdsgang på området, som klart kommunikeres med og integreres hos personerne med ansvar for kommercielle aftaler i virksomheden.

3) Tænk nøje over, hvad I gør

Ansvaret for virksomhedens og ledelses dispositioner sættes på spidsen i den nuværende situation, hvor virksomheder udfordres på likviditet og risikoen for betydelige tab stiger.

I relation til ledelsens beslutninger om virksomhedens drift er det vigtigt, at formålet hele tiden er at varetage virksomhedens interesser. Selvom ledelsen har brede rammer til at foretage ledelsesmæssige dispositioner, kan ledelsen risikere at ifalde personligt erstatningsansvar for sine beslutninger. Det gælder for eksempel, hvis ledelsen fortsætter driften af virksomheden, selvom der ikke længere er rimelig udsigt til et vendepunkt.

I aftaleforhold er det vigtigt, at der over for virksomhedens aftaleparter er fokus på løbende at optræde loyalt og overholde den loyale oplysnings- og underretningspligt. Dette gælder for eksempel oplysning om udfordringer med levering af varer og tjenesteydelser eller andre forhold, som kan have indflydelse på virksomhedens evne til at opfylde sine forpligtelser. Hvis I ikke gør det, kan det have afgørende betydning for vurderingen af, om der er sket misligholdelse af aftalen – og af hvem.

– 0 –

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for kommercielle aftaler og håndtering af kommercielle tvister. Eventuelle spørgsmål til denne artikel kan rettes til advokat Rasmus Schmidt (ras@skaureipurth.com).