Code of conduct

Hensigt

Det er vores hensigt med nærværende Code of Conduct at stille krav til forretningsgang og adfærd i Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab (”SR&P”).

Vores værdier og formålet med Code of Conduct

SR&P anser korruption for at være uforenelig med vores vision om at yde juridisk rådgivning på det allerhøjeste niveau samt vores vision om at være et advokatkontor, som alle medarbejdere er stolte over at arbejde for.

SR&P anerkender, at korruption og andre uetiske forhold underminerer den tillid, som kontorets forretningsmiljø (klienter, leverandører, repræsentanter, konsulenter og alle andre forretningsforbindelser) viser os, og som er afgørende for vores forretning.

For at understøtte disse principper har SR&P udarbejdet nærværende Code of Conduct for at imødegå korruption, bestikkelse og anden uetisk adfærd. Code of Conduct danner rammen for SR&P’s handlinger og vil blive understøttet af uddybende politikker og vejledninger. Hos SR&P er alle i det daglige arbejde forpligtet til at overholde gældende lovgivning og nærværende Code of Conduct samt alle relevante politikker og vejledninger.

Hvis lokal lovgivning foreskriver strengere krav end nærværende Code of Conduct, skal disse strengere krav overholdes.

Forpligtelser

Bekæmpelse af korruption

SR&P vil gøre en aktiv indsats for at sikre, at bestikkelse og korruption ikke forekommer i relation til kontorets forretning.

Bestikkelse er en form for korruption, der består i tilbud om eller udveksling af en upassende fordel med det ene formål at påvirke en person i dennes udførelse af sit hverv, f.eks. gaver, lån, honorarer, belønninger, kreditter, rabatter, rejser, indlogering, mellem en person, der arbejder for eller på vegne af SR&P og en person uden for SR&P.

Danske virksomheder og statsborgere kan retsforfølges i Danmark for korruption udøvet i udlandet.

Forbuddet mod bestikkelse gælder for både den private og den offentlige sektor.

Returkommission er en form for bestikkelse mellem private virksomheder bl.a. fremsat med det formål at vinde en licitation/ordre. I en sådan situation tildeler den person/virksomhed, som ønsker en kontrakt eller en ordre, ikke nødvendigvis kontrakten/ordren til den virksomhed, der afgiver det bedste bud, men i stedet til den virksomhed, der betaler returkommission. I en sådan situation er returkommission ulovlig, selv hvis den virksomhed, som betaler returkommissionen, indgiver det bedste bud, og som selv uden returkommissionen ville have vundet kontrakten/ordren.

SR&P vil ikke udlove, anmode om, give eller modtage returkommission eller fordele, som kan anses for at blive tildelt i forbindelse med tilkendelse af en ordre/kontrakt, uanset om denne fordel er udvekslet før eller efter, ordren/kontrakten er indgået.

Smørelse (facilitation payments) er en form for bestikkelse, som har til formål at fremskynde eller muliggøre en embedsmands rutinemæssige udførelse af sit offentlige hverv, og/eller fremskynde eller sikre tilvejebringelse af varer eller serviceydelser, som SR&P har et retmæssigt krav på.

SR&P er imod smørelse og vil aktivt imødegå det, når/hvis vi møder det. Det faktum, at korruption er almindeligt i et givent land, gør det ikke mere lovligt. Særligt er henvisning, selv i tilfælde af mindre, ulovlige betalinger, til lokale skikke og handelsmønstre ikke gyldig frifindelsesgrund ved domstolene i det pågældende land eller i Danmark.

Politiske bidrag defineres som økonomisk eller anden form for støtte, som ydes til politiske partier og politiske kampagner, hvorimod bidrag til velgørenhed defineres som bidrag til velgørende formål eller organisationer.

SR&P støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere. Medarbejdere i SR&P kan imidlertid udøve deres private ret til at deltage i demokratiske politiske aktiviteter, forudsat at dette sker uden henvisning til eller i forbindelse med deres ansættelsesforhold hos SR&P.

Bidrag til velgørenhed og støtte til lokalsamfundet såvel som donationer, f.eks. viden, udveksling af tjenesteydelser eller direkte økonomiske bidrag, accepteres, forudsat at sådanne donationer ikke ydes med det formål at skaffe eller fastholde forretninger eller andre uberettigede fordele. SR&P’s medarbejdere skal gennem rettidig omhu og gennemsigtighed sikre, at bidrag til velgørenhed og sponsorater ikke anvendes som erstatning for, og ikke kan betegnes som, bestikkelse. Derfor bør donationer kun gives til organisationer og ikke enkeltpersoner.

Gaver som f.eks. konfekture, vin, billetter til sports- og kulturbegivenheder, middage, receptioner, sociale begivenheder, underholdning osv. skal altid være i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor sådanne gaver udloves, anmodes om, gives eller modtages. I denne henseende skal SR&P’s medarbejdere være opmærksomme på, at der normalt gælder strengere krav i den offentlige sektor end i den private.

Derfor tilbyder eller modtager SR&P’s medarbejdere ikke gaver, der har til formål at skaffe eller fastholde forretninger eller andre uberettigede fordele eller gaver. SR&P’s medarbejdere tilbyder eller accepterer heller ikke gaver, som er urimelige, overdrevne eller som ikke er normale for branchen. Det er ikke tilladt for SR&P’s medarbejdere at udlove, anmode om, give eller modtage gaver i form af kontanter eller tilsvarende som f.eks. gavekort. Gaver til eller underholdning af parter, som er involveret i licitationer, forbydes fuldstændigt.

Dokumentation og nøjagtig bogføring

Under iagttagelse af tavshedspligten er SR&P forpligtet til gennemsigtighed og nøjagtighed i alle sine dispositioner. Derfor er SR&P’s medarbejdere ansvarlige for at dokumentere og bogføre SR&P’s forretninger og må aldrig foretage ukorrekte eller misvisende registreringer i SR&P’s bogholderi.

Derudover skal alle dispositioner indføres fuldt og helt i SR&P’s bogholderi, således at alle regnskabsoplysninger registreres korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder

SR&P’s medarbejdere må ikke på noget tidspunkt anvende fortrolige oplysninger på upassende vis og skal til enhver tid overholde kravene til fortrolig behandling af sådanne oplysninger. Denne forpligtelse gælder dog ikke, hvis videregivelse er påkrævet ved lov eller lignende.

SR&P’s medarbejdere skal respektere fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder, der tilhører andre, og må ikke noget tidspunkt beskæftige sig med industrispionage.

Tavshedspligten er også gældende efter, ansættelsesforholdet med SR&P er ophørt.

Fair konkurrence og konkurrencelovgivning

SR&P vil konkurrere på en retfærdig og etisk forsvarlig måde og vil ikke lade sig involvere i konkurrencemæssig adfærd, der på ulovlig vis kan påvirke prisdannelse eller markedsandele eller føre til misbrug af en dominerende markedsposition. SR&P skal til enhver tid handle inden for rammerne af konkurrencelovgivningen i de markeder, hvor SR&P opererer.

Uafhængighed og interessekonflikt

SR&P’s medarbejdere skal optræde upartisk i alle forretningsmæssige spørgsmål og skal stræbe efter at undgå situationer, hvor deres loyalitet sættes på prøve, og deres personlige interesser kan komme i konflikt med SR&P’s interesser eller situationer, som på anden vis kan påvirke deres handlefrihed eller dømmekraft i negativ retning.

SR&P’s medarbejdere må ikke arbejde med eller håndtere sager, i hvilke de selv eller andre fysiske eller juridiske personer, med hvem de har tætte relationer, har en direkte eller indirekte økonomisk interesse. I denne henseende skal SR&P’s medarbejdere ligeledes afholde sig fra at involvere sig i aktiviteter, der kan misfortolkes, hvis disse aktiviteter offentliggøres.

Endvidere må SR&P’s medarbejdere på ingen måde anvende eller bidrage til, at andre anvender intern viden om SR&P eller andre virksomheder til at handle med værdipapirer på SR&P’s vegne og/eller privat.

Databeskyttelse

SR&P er forpligtet til at behandle persondata omhyggeligt og i overensstemmelse med gældende lov.

SR&P’s medarbejdere må kun anvende, indsamle og behandle persondata såsom personfølsomme oplysninger, hvis dette er nødvendigt for særlige lovlige formål og må aldrig opbevare disse data længere end nødvendigt.

Rapportering og sanktioner

SR&P’s medarbejdere opfordres til at rapportere om alle tilfælde af uetisk eller korrupt adfærd i relation til SR&P’s forretningsførelse.

Ingen af SR&P’s medarbejdere vil blive straffet for eller opleve negative følger af at nægte at betale bestikkelse, selvom dette kan føre til, at SR&P mister forretninger eller oplever andre negative konsekvenser. Derudover vil ingen medarbejdere blive straffet for at stille spørgsmål ved eller rapportere om uetisk adfærd eller korruption.

Manglende overholdelse af nærværende Code of Conduct er grundlag for en disciplinærsag og mulig afskedigelse.