side-area-logo

Om os

Skau Reipurth & Partnere råder over et af landets stærkeste hold inden for de erhvervsretslige specialer.

Vores mission er at kombinere den allerhøjeste faglighed med en kompromisløs integritet. Vi sætter en ære i at levere personlig rådgivning baseret på værdiskabende forretningsforståelse.

Der følger et stort ansvar med at blive betroet komplekse juridiske problemstillinger. Vi påtager os dette ansvar og løser altid opgaverne med afsæt i vores kerneværdier: Faglighed, dedikation og resultater.

Skau Reipurth & Partnere vil være et advokatkontor, som vores medarbejdere er stolte over at være en del af. Vi dyrker en dynamisk og ambitiøs virksomhedskultur, der tiltrækker branchens mest talentfulde advokater.

Vores vision er at være Danmarks mest attraktive advokatkontor for klienter og medarbejdere.

EXCELLENCEHJULET

Vores medarbejdere er den vigtigste ressource, vi har. Vi har således konstant fokus på udvikling og videreudvikling af vores egne faglige og personlige kompetencer, da det er helt afgørende for at drive en moderne og ambitiøs advokatvirksomhed.

Skau Reipurth & Partneres excellencehjul er et kompetenceskema, som er udviklet i 2013 med henblik på at fastlægge de faglige og personlige kompetencer, vi opfatter som nødvendige for at kunne levere resultater og juridisk rådgivning på allerhøjeste niveau.

Excellencehjulet giver indsigt i, hvilke krav og forventninger vi stiller til os selv som virksomhed. Det er selvsagt ikke en betingelse for at blive en del af vores hold, at man besidder alle kompetencerne i excellencehjulet. Vi arbejder dog konsekvent og målrettet efter at udvikle eller videreudvikle de relevante kompetencer hos den enkelte medarbejder, som er indeholdt i excellencehjulet.

Excellencehjulet har således flere funktioner, da det både fungerer som et redskab til rekruttering og medarbejderudvikling, samtidig med at det er et overordnet pejlemærke for vores udvikling og målsætning.

Vi har endvidere truffet et bevidst valg om at gøre vores værdier og forventninger til os selv så transparente som muligt. På denne måde ved vores klienter og samarbejdspartnere nøjagtig, hvad vi stræber efter, og hvad de kan forvente af os.

HISTORIE

Skau Reipurth & Partnere blev grundlagt den 1. maj 2011 af advokaterne Peter Skau-Andersen, Jeppe Reipurth, Lasse Dehn-Baltzer og Nicholas Liebach som et specialiseret erhvervskontor beliggende i en klassisk ejendom i Dr. Tværgade i København K.

Kontoret blev funderet på værdisættet ”Faglighed, dedikation og resultater”, hvilket fortsat er det bærende værdigrundlag.

I 2012 tiltrådte Peter Dianati som partner og medindehaver, og som led i en ambitiøs strategi og vækstplan blev virksomhedens navn i samme år forkortet fra ”Skau Reipurth Baltzer Liebach & Partnere” til det nuværende Skau Reipurth & Partnere. Fra 2012-2014 fokuserede virksomheden på yderligere faglig specialisering, dedikeret og resultatskabende rådgivning samt videreudvikling af internationale relationer. Der blev endvidere optaget nye partnere.

I samme periode opnåede kontoret international faglig anerkendelse og anbefalinger i både Legal 500, Chambers og IFLR1000. Disse anbefalinger er siden blevet fastholdt og udbygget yderligere.

Efter en periode med kraftig vækst flyttede Skau Reipurth & Partnere i 2014 til kontorets nuværende domicil i Amaliegade 37 i København K. Ejendommen blev opført i 1782 af hofbygmester C. F. Harsdorff (1735-1799) og har bl.a. en periode huset forfatter H.C. Andersen, minister J.B. Estrup, Royal Bank of Scotland og A.P. Møller-Mærsk A/S. Yderligere oplysninger om domicilen kan findes her.

I perioden 2014-2017 optog Skau Reipurth & Partnere en række nye partnere, der var med til at cementere positionen som et af Danmarks førende advokatkontorer inden for virksomhedens strategiske fokusområder.

Uddannelse og fastholdelse af egne medarbejdere har altid været et strategisk mål, som det er lykkedes at opfylde, med henblik på at fastholde kontorets faglige specialisering og samtidig videreudvikle nye strategiske fokusområder.

Skau Reipurth & Partnere havde i perioden 2017-2020 succes med at tiltrække en række yderligere juridiske talenter og nye partnere, og virksomheden er i dag et veletableret advokatkontor, der råder over et af landets stærkeste hold inden for de erhvervsretlige specialer.

FORRETNINGSBETINGELSER

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab (“SR&P”) forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

2. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

SR&P er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi har derfor i et vist omfang pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.

Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

SR&P anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at SR&P kan videregive disse til andre rådgivere og finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskloven.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvaskloven i minimum 5 år efter kundeforholdets ophør. For så vidt angår oplysningerne om fysiske personer, bliver disse slettet 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse.

3. Honorar og betaling

Fastsættelsen af advokathonorar er baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar tillægges relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning – og altid overfor forbrugere – afgiver vi dog gerne et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

4. Fakturering

Almindeligvis afregner vi sagen, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest hver måned, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

5. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

6. Depositum

Vi anmoder som udgangspunkt om indbetaling af et depositum til dækning af udlæg, omkostninger og et efter omstændighederne fastsat honorar.

Deposita, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

7. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos SR&P er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos SR&P, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

8. Insiderhandel

Enhver medarbejder hos SR&P er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt.

9. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

10. Afslutning af opgaven

SR&P fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere ønsker at tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

11. Klager

SR&P er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet.

Klager over vores bistand eller salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se også www.advokatnaevnet.dk.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og SR&P skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

13. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

SR&P er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Ansvaret for den juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til vores ansvarsforsikring. Hver advokat hos SR&P er dækket med et beløb op til kr. 2,5 mio. pr. år. I tillæg dertil er samtlige advokater hos SR&P årligt forsikret med en sum på op til kr. 150 mio. (den årlige sum nedsættes ved udbetalinger under forsikringen). Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

14. Klientkonti

Midler indsat på en klientkonto hos vores bankforbindelse forvaltes efter gældende regler. Tilskrevne renter tilfalder klienten og eventuelle negative renter afholdes af klienten.

SR&P er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti, som klienten har i det pågældende pengeinstitut. SR&P vil, medmindre andet aftales med klienten, anvende vores sædvanlige bankforbindelse Danske Bank. Oplysninger om vores sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til den klientansvarlige partner.

 

December 2017

CODE OF CONDUCT

Hensigt

Det er vores hensigt med nærværende Code of Conduct at stille krav til forretningsgang og adfærd i Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab (”SR&P”).

Vores værdier og formålet med Code of Conduct

SR&P anser korruption for at være uforenelig med vores vision om at yde juridisk rådgivning på det allerhøjeste niveau samt vores vision om at være et advokatkontor, som alle medarbejdere er stolte over at arbejde for.

SR&P anerkender, at korruption og andre uetiske forhold underminerer den tillid, som kontorets forretningsmiljø (klienter, leverandører, repræsentanter, konsulenter og alle andre forretningsforbindelser) viser os, og som er afgørende for vores forretning.

For at understøtte disse principper har SR&P udarbejdet nærværende Code of Conduct for at imødegå korruption, bestikkelse og anden uetisk adfærd. Code of Conduct danner rammen for SR&P’s handlinger og vil blive understøttet af uddybende politikker og vejledninger. Hos SR&P er alle i det daglige arbejde forpligtet til at overholde gældende lovgivning og nærværende Code of Conduct samt alle relevante politikker og vejledninger.

Hvis lokal lovgivning foreskriver strengere krav end nærværende Code of Conduct, skal disse strengere krav overholdes.

Forpligtelser

Bekæmpelse af korruption

SR&P vil gøre en aktiv indsats for at sikre, at bestikkelse og korruption ikke forekommer i relation til kontorets forretning.

Bestikkelse er en form for korruption, der består i tilbud om eller udveksling af en upassende fordel med det ene formål at påvirke en person i dennes udførelse af sit hverv, f.eks. gaver, lån, honorarer, belønninger, kreditter, rabatter, rejser, indlogering, mellem en person, der arbejder for eller på vegne af SR&P og en person uden for SR&P.

Danske virksomheder og statsborgere kan retsforfølges i Danmark for korruption udøvet i udlandet.

Forbuddet mod bestikkelse gælder for både den private og den offentlige sektor.

Returkommission er en form for bestikkelse mellem private virksomheder bl.a. fremsat med det formål at vinde en licitation/ordre. I en sådan situation tildeler den person/virksomhed, som ønsker en kontrakt eller en ordre, ikke nødvendigvis kontrakten/ordren til den virksomhed, der afgiver det bedste bud, men i stedet til den virksomhed, der betaler returkommission. I en sådan situation er returkommission ulovlig, selv hvis den virksomhed, som betaler returkommissionen, indgiver det bedste bud, og som selv uden returkommissionen ville have vundet kontrakten/ordren.

SR&P vil ikke udlove, anmode om, give eller modtage returkommission eller fordele, som kan anses for at blive tildelt i forbindelse med tilkendelse af en ordre/kontrakt, uanset om denne fordel er udvekslet før eller efter, ordren/kontrakten er indgået.

Smørelse (facilitation payments) er en form for bestikkelse, som har til formål at fremskynde eller muliggøre en embedsmands rutinemæssige udførelse af sit offentlige hverv, og/eller fremskynde eller sikre tilvejebringelse af varer eller serviceydelser, som SR&P har et retmæssigt krav på.

SR&P er imod smørelse og vil aktivt imødegå det, når/hvis vi møder det. Det faktum, at korruption er almindeligt i et givent land, gør det ikke mere lovligt. Særligt er henvisning, selv i tilfælde af mindre, ulovlige betalinger, til lokale skikke og handelsmønstre ikke gyldig frifindelsesgrund ved domstolene i det pågældende land eller i Danmark.

Politiske bidrag defineres som økonomisk eller anden form for støtte, som ydes til politiske partier og politiske kampagner, hvorimod bidrag til velgørenhed defineres som bidrag til velgørende formål eller organisationer.

SR&P støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere. Medarbejdere i SR&P kan imidlertid udøve deres private ret til at deltage i demokratiske politiske aktiviteter, forudsat at dette sker uden henvisning til eller i forbindelse med deres ansættelsesforhold hos SR&P.

Bidrag til velgørenhed og støtte til lokalsamfundet såvel som donationer, f.eks. viden, udveksling af tjenesteydelser eller direkte økonomiske bidrag, accepteres, forudsat at sådanne donationer ikke ydes med det formål at skaffe eller fastholde forretninger eller andre uberettigede fordele. SR&P’s medarbejdere skal gennem rettidig omhu og gennemsigtighed sikre, at bidrag til velgørenhed og sponsorater ikke anvendes som erstatning for, og ikke kan betegnes som, bestikkelse. Derfor bør donationer kun gives til organisationer og ikke enkeltpersoner.

Gaver som f.eks. konfekture, vin, billetter til sports- og kulturbegivenheder, middage, receptioner, sociale begivenheder, underholdning osv. skal altid være i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor sådanne gaver udloves, anmodes om, gives eller modtages. I denne henseende skal SR&P’s medarbejdere være opmærksomme på, at der normalt gælder strengere krav i den offentlige sektor end i den private.

Derfor tilbyder eller modtager SR&P’s medarbejdere ikke gaver, der har til formål at skaffe eller fastholde forretninger eller andre uberettigede fordele eller gaver. SR&P’s medarbejdere tilbyder eller accepterer heller ikke gaver, som er urimelige, overdrevne eller som ikke er normale for branchen. Det er ikke tilladt for SR&P’s medarbejdere at udlove, anmode om, give eller modtage gaver i form af kontanter eller tilsvarende som f.eks. gavekort. Gaver til eller underholdning af parter, som er involveret i licitationer, forbydes fuldstændigt.

Dokumentation og nøjagtig bogføring

Under iagttagelse af tavshedspligten er SR&P forpligtet til gennemsigtighed og nøjagtighed i alle sine dispositioner. Derfor er SR&P’s medarbejdere ansvarlige for at dokumentere og bogføre SR&P’s forretninger og må aldrig foretage ukorrekte eller misvisende registreringer i SR&P’s bogholderi.

Derudover skal alle dispositioner indføres fuldt og helt i SR&P’s bogholderi, således at alle regnskabsoplysninger registreres korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder

SR&P’s medarbejdere må ikke på noget tidspunkt anvende fortrolige oplysninger på upassende vis og skal til enhver tid overholde kravene til fortrolig behandling af sådanne oplysninger. Denne forpligtelse gælder dog ikke, hvis videregivelse er påkrævet ved lov eller lignende.

SR&P’s medarbejdere skal respektere fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder, der tilhører andre, og må ikke noget tidspunkt beskæftige sig med industrispionage.

Tavshedspligten er også gældende efter, ansættelsesforholdet med SR&P er ophørt.

Fair konkurrence og konkurrencelovgivning

SR&P vil konkurrere på en retfærdig og etisk forsvarlig måde og vil ikke lade sig involvere i konkurrencemæssig adfærd, der på ulovlig vis kan påvirke prisdannelse eller markedsandele eller føre til misbrug af en dominerende markedsposition. SR&P skal til enhver tid handle inden for rammerne af konkurrencelovgivningen i de markeder, hvor SR&P opererer.

Uafhængighed og interessekonflikt

SR&P’s medarbejdere skal optræde upartisk i alle forretningsmæssige spørgsmål og skal stræbe efter at undgå situationer, hvor deres loyalitet sættes på prøve, og deres personlige interesser kan komme i konflikt med SR&P’s interesser eller situationer, som på anden vis kan påvirke deres handlefrihed eller dømmekraft i negativ retning.

SR&P’s medarbejdere må ikke arbejde med eller håndtere sager, i hvilke de selv eller andre fysiske eller juridiske personer, med hvem de har tætte relationer, har en direkte eller indirekte økonomisk interesse. I denne henseende skal SR&P’s medarbejdere ligeledes afholde sig fra at involvere sig i aktiviteter, der kan misfortolkes, hvis disse aktiviteter offentliggøres.

Endvidere må SR&P’s medarbejdere på ingen måde anvende eller bidrage til, at andre anvender intern viden om SR&P eller andre virksomheder til at handle med værdipapirer på SR&P’s vegne og/eller privat.

Databeskyttelse

SR&P er forpligtet til at behandle persondata omhyggeligt og i overensstemmelse med gældende lov.

SR&P’s medarbejdere må kun anvende, indsamle og behandle persondata såsom personfølsomme oplysninger, hvis dette er nødvendigt for særlige lovlige formål og må aldrig opbevare disse data længere end nødvendigt.

Rapportering og sanktioner

SR&P’s medarbejdere opfordres til at rapportere om alle tilfælde af uetisk eller korrupt adfærd i relation til SR&P’s forretningsførelse.

Ingen af SR&P’s medarbejdere vil blive straffet for eller opleve negative følger af at nægte at betale bestikkelse, selvom dette kan føre til, at SR&P mister forretninger eller oplever andre negative konsekvenser. Derudover vil ingen medarbejdere blive straffet for at stille spørgsmål ved eller rapportere om uetisk adfærd eller korruption.

Manglende overholdelse af nærværende Code of Conduct er grundlag for en disciplinærsag og mulig afskedigelse.

BANKOPLYSNINGER

Danske Bank
Holmens Kanal Afdeling
Holmens Kanal 2
1090 København K

Klientkonto
Kontonummer: 3001 3345727981
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5330003345727981

Fakturaindbetalinger
Kontonummer: 3001 10788463
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK4130000010788463

OBLIGATORISKE OPLYSNINGER

Advokaterne hos Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen er tegnet i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Herudover er advokaterne underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskabs forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Eventuelle tvister mellem en klient og Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

CVR-nr. 36715944

PARKERING

Gæster til Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab kan frit benytte de afmærkede parkeringspladser i gården Amaliegade 37.

DISCLAIMER

Hjemmesiden indeholder materiale, som er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Enhver anden brug af indholdet på hjemmesiden end hvad er tilladt ifølge lovgivningen, kræver Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskabs udtrykkelige samtykke.

Indholdet på denne hjemmeside er ikke ment som og træder ikke i stedet for juridisk rådgivning, men er alene offentliggjort i oplysningsøjemed. Vi forsøger naturligvis at gengive oplysningerne på hjemmesiden så præcist og korrekt som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.

Next Generation Legat

Gennem Skau Reipurth & Partneres Next Generation Legat ønsker vi at anerkende unge dedikerede personer, der udmærker sig inden for deres fagområde, og som følge af deres høje faglighed, viljestyrke og ambitionsniveau har skabt bemærkelsesværdige resultater.

Legatet tildeles personer på tværs af brancher.

Jonas Harboe (2019)

Den unge og ambitiøse kok Jonas Harboe har i 2019 fået tildelt Next Generation Legatet på kr. 25.000 som en anerkendelse af hans talent, hårde arbejde og passion for sit fag.

Vi ser frem til at følge Jonas i sin videre rejse mod at dygtiggøre sig inden for sit fagområde.

Læs mere